OM LIONS

Oxelösund Lions Club

är en del av Lions Clubs International. Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar i 46000 klubbar över hela världen. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt. Både aktiva män och kvinnor ar välkomna som medlemmar.

Detta är Lions

Bilden är från återuppbyggnaden efter jordbävningen på Haiti 2010 Lions gör världen lite bättre att leva i, både i din närhet eller på annan plats på jorden. Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar, varav 11 000 i Sverige. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika hjälp- och samhällsprojekt. Kvinnorna och männen ger av sin fritid för att förbättra livskvaliten för andra människor lokalt, nationellt och internationellt. Lionmedlemmar i Sverige samlar in omkring 50 miljoner kr per år. Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter. Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har 90 1948-0.

Detta gör Lions

Bilden: Upprensning efter tornadon Moor 2013. Lions utför ett omfattande hjälparbete både i närområdet, men också nationellt och globalt. Här är några exempel på Lions instatser. Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad, genom Lions internationella nätverk med 46 000 klubbar över hela världen och genom Lions Clubs International Foundation, LCIF, som är rankad av Financial Times som världens bästa ickestatliga organisation. Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest – Tillsammans som genomförs i skolor, idrottsklubbar och för föräldrar. Lions har ett världsomspännande program för synvård, Sight First, som botar och motverkar blindhet och andra ögonsjukdomar. Över 30 miljoner människor har blivit hjälpta. Lions vaccinerar barn i fattiga länder mot mässling inom ramen för programmet ”En spruta – ett liv”. Detta sker i samarbete med WHO och Bill och Melinda Gates Foundation. Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier ”bästa kompis” etc. samt sätter guldkant på äldres tillvaro genom utflykter med mera.

HJÄLPOMRÅDEN

LIONS FEM PRIORITERADE HJÄLPOMRÅDEN

Lions värdegrund

Vad är Lions internationella motto?

We serve. Vi hjälper.

Vad är Sveriges Lions motto?

För samhällsansvar och livskvalitet.

Hur lyder Lions Etik?

 • Att betrakta din dagliga gärning som ett kall och sköta den på ett sätt som skapar tillit och förtroende.
 • Att sträva efter att göra ditt arbete framgångsrikt. Du må betinga skälig ersättning för din möda, men icke söka vinna orättmätiga fördelar.
 • Att icke köpa dina framgångar på en annans bekostnad. Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.
 • Handla alltid osjälviskt. Om tvekan uppstår beträffande riktigheten i ditt handlingssätt uppträd då mot din nästa som du önskar att denne skulle uppträda mot dig.
 • Gör vänskapen till ett mål, inte ett medel. Sann vänskap fordrar ingenting för egen del och får aldrig göras beroende av ömsesidiga tjänster.
 • Fullgör dina medborgerliga plikter. Var lojal mot ditt land och ditt samhälle både i ord och i gärning. Ge frivilligt av din tid, arbete och insatser.
 • Bistå dina medmänniskor i deras svårigheter. De sörjande behöver ditt deltagande, de svaga och nödlidande ditt stöd.
 • Var försiktig med din kritik och frikostig med ditt beröm. Bygg upp istället för att riva ned.

Vad är Lions syften?

 • Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs.
 • Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera administrationen.
 • Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.
 • Att befrämja god samhällsanda hos alla medborgare.
 • Att genom aktiva insatser på olika områden bidra till samhällets välfärd.
 • Att förena klubbarna i band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse.
 • Att utgöra ett forum där frågor av allmänt intresse må fritt och allsidigt dryftas, dock skall klubbarna i politiskt och religiöst hänseende vara neutrala.
 • Att uppmuntra till duglighet och ansvarskänsla i både affärs- och yrkesliv.

Vad är Lions uppgift?

Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.

Den här webbsidan använder cookies. Genom att vilja använda denna sida tryck på Godkänn.